wielkie wyprawy antropologiczne

zobacz syllabus

prezentacja przedmiotu

interesuj�ce linki

materia�y

przej�cie do materia��w po wpisaniu has�a

powr�t

powr�t do strony g��wnej przedmiotu

wielkie wyprawy antropologiczne

Praktycznie od schy�ku XIX wieku i schy�ku "gabinetowego" modelu uprawiania antropologii dyscyplina ta jest kojarzona z badaniami terenowymi. Antropologia wyda�a wielu wybitnych teoretyk�w, ale to going native okre�li�o jej oblicze. W trakcie zaj�� przyjrzymy si� niekt�rym wyprawom antropologicznym, wybranym tak, by ukaza� najwa�niejsze nurty i wydarzenia w historii dyscypliny. Przedmiot ten ma przybli�y� i uzupe�ni� cz�� zagadnie� podejmowanych na tradycyjnych kursach historii antropologii.

Zaliczenie nieobecno�ci polega na odbyciu rozmowy lub napisaniu eseju (min 2700 znak�w bez spacji) na jeden z temat�w zaliczeniowych przypisanych do okre�lonych zaj��. Tematy znajduj� si� tutaj

Pod tym odsy�aczem znajdziecie Pa�stwo tematy semestralnych prac zaliczeniowych.