UntitledUntitled menu
ogłoszenia
wybory tekstów
lektury obowiązkowe
lektury dodatkowe
zasady zaliczenia ćwiczeń
logowanie

zasady zaliczenia


Zaliczenie ćwiczeń na ocenę odbywa się wg następującej punktacji:
0-3 ndst
4-5 dst
6 dst+
7-8 db
9 db+
10 -11 bdb
12-13 bdb!

Poszczególne aktywności punktowane są następująco:
- kolokwium semestralne: 0-8 pkt;
- kolokwium z lektur uzupełniających (dla chętnych): 0-3 pkt;
- aktywność na zajęciach: 0-2 pkt;
- nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach: od trzeciej nieobecności wzwyż: -2 pkt. Kolokwium dodatkowe nie będzie organizowane dla osób zaliczających ćwiczenia w drugim terminie Untitled

copyright: G.Romańczuk-Woroniecka, M. Łukasiuk-Gmurczyk, B. Audycka, B.Walczak| Design: B. Walczak