antropologia reklamy

program zajęć, studia:

>>>stacjonarne

>>>niestacjonarne

prezentacja przedmiotu

zasoby internetowe

materiały

przejście do materiałów po wpisaniu hasła

powrót


Antropologia reklamy - syllabus

Studia stacjonarne

1. Wprowadzenie

Pierwsze zajęcia przeznaczymy częściowo na prezentację programu i kwestii formalno-zaliczeniowych, a także omówienie i uzgodnienie porządku zajęć w dalszej części semestru

Co to jest antropologia reklamy? Do czego przydaje się nauka o kulturze w marketingu?

2.Semioza i retoryka reklamy (4h)

To spotkanie poświęcimy refleksji teoretycznej w ramach nurtu semiotycznego. Jako podstawa posłużą nam semiotyka Rolanda Barthesa i poststrukturalizm Umberto Eco. W oparciu o ich koncepcje przeprowadzimy analizę materiału źródłowego. W drugiej części zajęć zajmiemy się analizą retoryczną oraz językową z wykorzystaniem teorii B. Bernsteina.

• Lektura: R. Barthes Mitologie Wyd. KR: Warszawa, 2000, rozdz. Saponiny i detergenty, Operacja od Astra, Wino i mleko, Befsztyk i frytki, Reklama i głębia, Nowy citron

• Lektura dodatkowa: U. Eco Nieobecna struktura, KR: Warszawa, 2003, rozdział Kilka weryfikacji: komunikat reklamowy, s. 175-196

• M. Kochan Slogany w Reklamie i polityce, Trio: Warszawa, 2005

3.Reklama, konsumpcja, mit i rytuał

Czy reklama jest opowieścią mityczną? Czy konsumpcja to współczesna forma kontaktu z sacrum? Odpowiedzi poszukamy analizując struktury mitu heroicznego i inicjacyjnego, antropologiczne definicje rytuału, poszukamy także możliwości praktycznego zastosowania eliadowskich pojęć illud tempus i hierofanii. W drugiej części zajęć spróbujemy zestawić perspektywę antropologiczną z krytycznym ujęciem socjologicznym. Ponadto przyjrzymy się propozycjom współczesnych krytyków kultury masowej: Georga Ritzera i Daniela Bella.

• Lektura: A. Apadurai Nowoczesność bez granic Kulturowe wymiary globalizacji, s.101-129

• Lektura dodatkowa: G. Makowski Świątynia konsumpcji Trio: Warszawa, 2003, s. 62-77

4.Reklama a kultura współczesna

Podejmiemy próbę określenia miejsca reklamy na mapie współczesnej estetyki i kultury popularnej, a także wpływu marketingu na język oraz tożsamość kulturową i podmiotową. Zajmiemy się także funkcjonowaniem reklamy pomiędzy globalnością a lokalnością oraz przyjrzymy reklamie z perspektywy krytyki postkolonialnej

• Lektura: A. Pomieciński Reklama w kulturze współczesnej. Studium antropologiczne Wyd. Poznańskie: Poznań, 2005, rozdz. 4 Always Coca-Cola czy ociec prać?

5.Cielesność i seksualność w reklamie (4h)

Na tych zajęciach przyjrzymy się kategorii gender i ciału w reklamie. Przyjrzymy się analizom cielesności i seksualności w reklamie głównie z perspektywy feministycznej, minority studies oraz postmodernizmu J. Baudillarda. Rola mniejszości seksualnych w reklamie oraz odwrócenie tradycyjnych stereotypów płciowych.

Lektura: J. Baudillard Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, Warszawa, SIC!, 2006, od „Struktury przekazów” do „Czy ciało jest rodzaju żeńskiego” włącznie, s. 157-185 –

Dodatkowe lektury: A. Pielechaty Król porno...estetyki, „Marketing & More” czerwiec 2008

D. Dzido Mężczyzna do wycierania

A. Pitrus Znaki na sprzedaż. W stronę integracyjnej teorii reklamy, Kraków: Rabid, 2005

6.Poetyka reklamy

Jak zbudować siłę przekazu? Podczas tych zajęć zajmiemy się analizą reklamy z punktu widzenia teorii struktur tropicznych. Przyjrzymy się także technikom takim jak intertekstualizm i multiplikacja. Następnie w ramach warsztatu zbudujemy tekst, oparty o zbieżne ciągi metaforyczne i metonimiczne

Zalecana lektura: E. Szczęsna Poetyka reklamy, PWN: Warszawa, 2003

7. Galaktyka marketingu (4h)

Jaka zmienia się świat marketingu wobec rewolucji informacyjnej? Jaka jest rola mediów w kształtowaniu przekazu reklamowego? Zaczniemy od klasycznej teorii McLuhana a następnie przedyskutujemy stan i perspektywy marketingu w świecie nowych mediów elektronicznych, częściowo opierając się na teorii Manuela Castellsa

Lektury obowiązkowe:

1. H.M. McLuhan Wybór tekstów, Zysk: Poznań, 2001 rozdziały „Amerykańska reklama”, s. 24-35, „Mechaniczna panna młoda” 40-49, „Zrozumieć media”, s. 209-228

2. M. Castells Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, REBIS: Poznań, 2003 rozdz. „e-biznes i nowa gospodarka” s. 77-92

Zalecane lektury: Battelle Szukaj. Jak Google i konkurencja wywołali biznesową i kulturową rewolucję, PWN: Warszawa, 2006

M. Castells Społeczeństwo sieci, PWN: Warszawa, 2007

„Promocja w Internecie” w: J. Papińska-Kacperek (red.) Społeczeństwo informacyjne, PWN: Warszawa, 2008

8.Przygotowanie projektu. Symulacja.

Uczestnicy zajęć, podzieleni na zespoły, rozpoczną pracę nad własnym projektem, z wykorzystaniem warsztatu zdobytego podczas zajęć. Cel i budżet projektu, jak również symulacja zewnętrznych zmiennych zostają zaproponowane przez prowadzącego. Do uczestników zajęć należy wykorzystanie dostępnych środków, mediów i własnej wiedzy dla uzyskania założonego celu.

9.Prezentacja projektów (do 4h)

Zespoły przedstawią swoje projekty. Po prezentacji wspólnie przeprowadzimy krytykę każdego projektu w oparciu o zaplecze teoretyczne zdobyte podczas kursu.


Antropologia reklamy - syllabus

Studia niestacjonarne

1.Wprowadzenie

Wprowadzenie. Reklama a kultura

Pierwsze zajęcia przeznaczymy częściowo na prezentację programu i kwestii formalno-zaliczeniowych, a także omówienie i uzgodnienie porządku zajęć w dalszej części semestru

Co to jest antropologia reklamy? Do czego przydaje się nauka o kulturze w marketingu?

2.Semioza i retoryka reklamy

To spotkanie poświęcimy refleksji teoretycznej w ramach nurtu semiotycznego. Jako podstawa posłużą nam semiotyka Rolanda Barthesa i poststrukturalizm Umberto Eco. W oparciu o ich koncepcje przeprowadzimy analizę materiału źródłowego. W drugiej części zajęć zajmiemy się analizą retoryczną oraz językową z wykorzystaniem teorii B. Bernsteina.

Lektura: R. Barthes Mitologie Wyd. KR: Warszawa, 2000, rozdz. Saponiny i detergenty, Operacja od Astra, Wino i mleko, Befsztyk i frytki, Reklama i głębia, Nowy citron

Lektura dodatkowa: U. Eco Nieobecna struktura, KR: Warszawa, 2003, rozdział Kilka weryfikacji: komunikat reklamowy, s. 175-196

M. Kochan Slogany w Reklami i polityce, Trio: Warszawa, 2005

3.Reklama, konsumpcja, mit i rytuał

Czy reklama jest opowieścią mityczną? Czy konsumpcja to współczesna forma kontaktu z sacrum? Odpowiedzi poszukamy analizując struktury mitu heroicznego i inicjacyjnego, antropologiczne definicje rytuału, poszukamy także możliwości praktycznego zastosowania eliadowskich pojęć illud tempus i hierofanii. W drugiej części zajęć spróbujemy zestawić perspektywę antropologiczną z krytycznym ujęciem socjologicznym. Ponadto przyjrzymy się propozycjom współczesnych krytyków kultury masowej: Georga Ritzera i Daniela Bella.

Lektura: A. Appadurai Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, s.101-129

Lektura dodatkowa: G. Makowski Świątynie konsumpcji Trio: Warszawa, 2003, s. 62-77

4.Cielesność i seksualność w reklamie

Na tych zajęciach przyjrzymy się kategorii gender i ciału w reklamie. Przyjrzymy się analizom cielesności i seksualności w reklamie głównie z perspektywy feministycznej, minority studies oraz postmodernizmu J. Baudillarda. Rola mniejszości seksualnych w reklamie oraz odwrócenie tradycyjnych stereotypów płciowych.

Lektura: J. Baudillard Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, Warszawa, SIC!, 2006, od „Struktury przekazów” do „Czy ciało jest rodzaju żeńskiego” włącznie, s. 157-185

Dodatkowe lektury: A. Pielechaty Król porno...estetyki, „Marketing & More” czerwiec 2008

D. Dzido Mężczyzna do wycierania

A. Pitrus Znaki na sprzedaż. W stronę integracyjnej teorii reklamy, Kraków: Rabid, 2005

5.Poetyka reklamy

Jak zbudować siłę przekazu? Podczas tych zajęć zajmiemy się analizą reklamy z punktu widzenia teorii struktur tropicznych. Przyjrzymy się także technikom takim jak intertekstualizm i multiplikacja. Następnie w ramach warsztatu zbudujemy tekst, oparty o zbieżne ciągi metaforyczne i metonimiczne

Lektura obowiązkowa:

H.M. McLuhan Wybór tekstów, Zysk: Poznań, 2001 rozdziały „Amerykańska reklama”, s. 24-35, M. „Mechaniczna panna młoda” 40-49, „Zrozumieć media”, s. 209-228

Zalecana lektura: E. Szczęsna Poetyka reklamy, PWN: Warszawa, 2003

6.Galaktyka marketingu

Jaka zmienia się świat marketingu wobec rewolucji informacyjnej? Jaka jest rola mediów w kształtowaniu przekazu reklamowego? Zaczniemy od klasycznej teorii McLuhana a następnie przedyskutujemy stan i perspektywy marketingu w świecie nowych mediów elektronicznych, częściowo opierając się na teorii Manuela Castellsa

Lektury obowiązkowe:

J. Battelle Szukaj. Jak Google i konkurencja wywołali biznesową i kulturową rewolucję, PWN: Warszawa, 2006, s. 181-204

Lektury dodatkowe:

M. Castells Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, REBIS: Poznań, 2003 rozdz. „e-biznes i nowa gospodarka” s. 77-92

M. Castells Społeczeństwo sieci, PWN: Warszawa, 2007

„Promocja w Internecie” w: J. Papińska-Kacperek (red.) Społeczeństwo informacyjne, PWN: Warszawa, 2008

7.Przygotowanie projektu. Symulacja.

Uczestnicy zajęć, podzieleni na zespoły, rozpoczną pracę nad własnym projektem, z wykorzystaniem warsztatu zdobytego podczas zajęć. Cel i budżet projektu, jak również symulacja zewnętrznych zmiennych zostają zaproponowane przez prowadzącego. Do uczestników zajęć należy wykorzystanie dostępnych środków, mediów i własnej wiedzy dla uzyskania założonego celu.

8.Prezentacja projektów.

Zespoły przedstawią swoje projekty. Po prezentacji wspólnie przeprowadzimy krytykę każdego projektu w oparciu o zaplecze teoretyczne zdobyte podczas kursu.